NHỮNG Ý TƯỞNG LƯU TRỮ Ở HÀNH LANG VÔ CÙNG THÔNG MINH