GIÓ MÙA VỀ RỒI, CÒN ĐỢI GÌ MÀ KHÔNG CẢI TẠO KHÔNG GIAN SỐNG ĐI NÀO?