ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG VÀ NHỮNG PHÁT HIỆN LÝ THÚ TRONG LỊCH SỬ