200 TRIỆU ĐỒNG CHO CẢI TẠO NHÀ GÁC LỬNG ĐẸP HÚT MẮT